ബേങ്ക് പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച മിനി ഓഡിറ്റോറിയംഉദ്ഘാടനവും റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്കും അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും അനുമോദനവും...★ ബാങ്കിന് സ്വന്തമായി IFSC (ICIC0000103) കോഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ...★
0467-2240579 EMI calculator Login

Deposit Interest Rate

Scheme Interest Rate
Fixed Deposit
Savings 4%
Vidhyarthimithra 5%
Current
Daily Deposit 3.5
Reccoring Deposit 7%
Home Safe Bandara Deposit 4%
Kudumba Sahayanidhi Deposit 7%
Group Deposit & Credit Scheme
Members Welfare Fund 8.5%
Other Deposit Schemes Sanctioned by Registrar
Suvarnna Nidhi 7%

Loan Interest Rate

Type Of Loan Interest
Short Term Loan 7%
Kissan credit Cash credit 7%
Gold Loan 10.5%
Gold cash credit loan 10.5%
Education Loan 12.75%
Marriage Loan 12.75%
House Loan(below 3 lac) 10.50%
House Loan(below 5 lac) 11%
House Loan(above 5 lac) 11.5%
Gold Loan 10.5%
Personal Loan 12.75%
Vehicle Loan 12%
Loan for Govt. Employees 12%
For Enterprise 12%
Top Top