ബേങ്ക് പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച മിനി ഓഡിറ്റോറിയംഉദ്ഘാടനവും റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്കും അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും അനുമോദനവും...★ ബാങ്കിന് സ്വന്തമായി IFSC (ICIC0000103) കോഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ...★
0467-2240579 EMI calculator Login

At Madikai Service Co-oeprative Bank, we’ve worked towards greater banking standards and customer satisfaction for over 40 years. It is this unwavering focus that inspires banking solutions that are convenient, value-added and customer-friendly. A full range of deposit schemes, loans and services combined with personalized service and computerized efficiency. Featured herein are the entire range of loan products and services with key details to help you choose the solution that’s right for you.Agricultural and Commercial Loans such as Overdraft & Cash Credit, Term Loan, Retail Loans


Apply for loan

Get financing for whatever you need now

Achieve all your goals and aspirations; with the right kind of help, exactly when you need it.

Overdraft Cash Credit :

-Business Overdraft.
-Kissan Credit Card
-Gold Overdraft
-PAN number / Declaration in form no.60 or 61 as per the Income Tax Act 1961

Term Loan :

-Surety Loan
-Gold Loan
-Vypari loan
-Kudumbasree Loan
-Education Loan
-Loan against Deposits
-Agriculture loan

Retail Loans

-Housing Loan Solutions
-Vehicle Loan
-Self employment loans for SH Group

Documents needed for Loan Are:

-Powe of atorny
-New Tax Reciept
Possession Cirtificate
-Location Certificate
-Village Plan(Sketch)
-One Passport Size Photo
-Ration Card,Aadhar,I.D(copy)
-Ownership Cirtificate
-Legal Cirtificate
-Housing loan plan &Estimate withpanchayath lisence

Top